• slide-3.jpg
 • slide-6.jpg
 • slide-2.jpg
 • slide-8.jpg
 • slide-5.jpg
 • slide-1.jpg
 • slide-4.jpg
 • slide-7.jpg

jan brzechwa

 

"Nie lekceważcie fantazji. Bez fantazji nie może powstać naprawdę nic wielkiego."

Jan Brzechwa

Bezpieczne wakacje 2016

bezpieczne wakacje 360 300

Akademia programowania

Stowarzyszenie Talent realizując projekt „Akademia Programowania” zlecony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zrealizowała czteroodcinkowy film promujący naukę programowania, jako kompetencję przyszłości. Zamiarem autorów jest, aby film trafił do każdego ucznia i był prezentowany podczas lekcji informatyki. Link do filmu.

Informacje o projekcie pod adresem www.programuj.edu.pl.

pedzel 1Prace uczniów

Kalendarz zdarzeń

Informacje

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września2016
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

W związku z tym dniem w naszej szkole
29 września (w czwartek) na pierwszej godzinie lekcyjnej
w godz.8:05 - 8:25
odbędzie się we wszystkich klasach 0-6 głośne czytanie przez nauczyciela, zaproszonego rodzica lub innego gościa wybranego fragmentu dowolnej książki.

Zapraszam nauczycieli prowadzących do biblioteki szkolnej po dobór odpowiedniej lektury.

Wszystkim życzę miłego spotkania z ciekawą książką.    

czytanie    

Lekcje judo

 nabor

KLUB JUDO ogłasza nabór chętnych na zajęcia judo.

Grupa powstanie tylko w przypadku zgłoszenia się co najmniej 10 dzieci.

Koszt zajęć to 80 zł miesięcznie.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po godzinie.

 

 

Spotkanie rodziców z wychowawcą

Pierwsze tegoroczne spotkanie rodzców z wychowawcą odbędzie się w poniedziałek 12 września o godzinie 17.00 - dla rodziców uczniów klas 0-III, a o godz. 18.00 dla rodziców uczniów klas IV-VI.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie spraw związanych z organizacją nowego roku szkolnego, obowiązkami rodziców wobec dziecka, a także programem wychowawczym i profilaktycznym dla klasy.

Zapraszamy!

 

 

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?

Przypominamy rodzicom zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

 1. Podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

 • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. 

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.